Persbericht: Bevrijdingsdag? Lawaai-estafette langs 3 detentiecentra

Terwijl vandaag, zondag 5 mei bevrijdingsdag, de meeste Nederlanders hun vrijheid vieren zitten er duizenden vluchtelingen en migranten in de gevangenis. Niet omdat ze verdacht of veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit, maar enkel omdat ze niet de juiste papieren hebben. Daarom organiseert het No Border Netwerk Nederland vandaag een lawaaidemonstratie langs drie detentiecentra in de Randstad.
5mei_demo

De Nederlandse overheid heeft ondanks vele protesten uit zowel het binnenland als het buitenland nog steeds het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Vanaf het moment dat migranten in ons land aankomen lopen zij een grote kans dat zij opgesloten worden in zogenaamde vreemdelingendetentiecentra; dit geldt ook nog steeds voor gezinnen en kinderen. Bovendien vindt die opsluiting plaats onder slechte omstandigheden: minimale toegang tot medische en juridische hulp, agressieve bewaking, doorlopende intimidatie en manipulatie om medewerking aan terugkeer af te dwingen, zonder enig uitzicht op de duur van de detentieperiode. Dit leidt vaak tot wanhoop en zelfs de dood zoals bijvoorbeeld in het geval van de Russische activist Dolmatov die
zichzelf op 17 januari jl. van het leven beroofde in het detentiecentrum in Rotterdam, omdat hij werd bedreigd met uitzetting. Later zou blijken
dat zijn opsluiting het gevolg was van een ‘fout’ in het toch al zo foute systeem van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende lawaaidemonstraties georganiseerd bij dit mensonterende sluitstuk van het Nederlandse migratiebeleid. Deze demonstraties zijn enerzijds bedoeld om aandacht te vestigen op het bestaan van deze gevangenissen van de uitzetindustrie en anderzijds willen de demonstranten hun steun betuigen met de mensen die daar opgesloten zitten.

De lawaaibustour zal langs drie detentiecentra in Nederland gaan. Als eerste gaan we het detentiecentrum bij Schiphol-West. Nadat we de mensen binnen een “hart onder de riem hebben gestoken” zullen we in de bus onze route vervolgen naar Alphen a/d Rijn waar het grootste detentiecentrum van Nederland staat, waarin op dit moment 1000 mensen kunnen worden opgesloten. We zullen de tour eindigen bij het detentiecentrum Rotterdam-Airport. Tijdens de bustour zal er genoeg tijd zijn om te discussiëren over vervolgplannen voor de strijd tegen het racistische migratiebeleid van Nederland en de EU, zoals een No Border Camp in
Rotterdam van 2 t/m 10 augustus dit jaar.

Behalve activisten met papieren zullen ook vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam zich aansluiten bij dit protest tegen het mensonterende vreemdelingenbeleid. We laten onze stem horen tegen opsluiting en deportatie! We zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn!

http://www.solitours.wordpress.com
http://www.no-border.nl
https://www.twitter.com/solitours

Advertenties

Update Soli-Tour

[English below]
lawaai-dc16_0Aanstaande zondag is het zo ver, we zullen ons solidair tonen met de mensen die vast zitten in vreemdelingendetentie. Daar zitten ze, niet omdat ze iets hebben misdaan maar slechts omdat ze niet de juiste papieren hebben. De solidariteits-tour zal langs drie detentiecentra gaan. Eerst langs detentiecentrum Schiphol, dan het detentiecentrum in Alphen aan den Rijn en als laatste het detentiecentrum in bij Rotterdam Airport. Hier onder de laatste updates.

Aanmeldingen en extra info:
De aanmeldingen lopen op het moment storm, ook de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amterdam gaan mee het is dan ook belangrijk dat het protest niet uit de hand loopt. Hun veiligheid staat voorop! Wil je nog mee, er zijn nog een aantal plekken vrij dus geef je snel op.

Opstapplek:
De opstap plek in Amsterdam is bij station Amstel aan de achterkant. Zorg dat je op tijd bent want het word een lange dag met een druk programma dus tijd om te wachten is er niet. Er zal in de bus om een donatie worden gevraagd om zo een gedeelte van de kosten te dekken.
Voor wie niet de hele tour mee gaat, maar naar één van de demonstraties wil komen, hier de geschatte tijden van aanvang:
-12 uur DC/UC Schiphol West
-13.30 uur DC Alphen a/d Rijn
-15.45 uur DC/UC Rotterdam Airport
Adressen zijn te vinden op:
http://vrijheidvanbeweging.nl/fortnederland/lijst.html

De tour eindigt naar verwachting om 17.30 uur. Mensen die vanuit Rotterdam de trein willen nemen richting Utrecht, brengen we naar Station Rotterdam Alexander. We zijn terug in Amsterdam rond 19 uur.

Volg het protest:
Kan je niet mee maar wil je de tour toch volgen, dat kan: De tour is te volgen via Twitter, zie https://twitter.com/solitours

Arrestantengroep en advocaten:
De solidariteits-tour is niet aangemeld. Toch gaan we er niet van uit, maar mochten er toch mensen worden opgepakt staat er een Arrestantengroep (AG) paraat en advocaten paraat. Hier onder vindt je je rechten en inforamtie van de AG:

Als je wordt opgepakt, vraag dan om deze advocaat en blijf ook om haar of hem vragen, ook al probeert de politie je wijs te maken dat deze advocaat het te druk heeft of dat ze diegene niet kan bereiken. Leg geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden.

Als je wordt gearresteerd voor een overtreding, bijvoorbeeld het betreden van verboden terrein, heb je niet het recht een advocaat te zien, met geluk kan je telefonisch met hem of haar spreken. Indien je je identiteit bekend maakt moet de politie je na 6 uur laten gaan (de uren tussen 12 uur ’s nachts en 9 uur ’s ochtends tellen niet mee, houd daar rekening mee), als je anoniem blijft (je krijgt dan een NN-nummer) kan je nog eens 6 uur worden vastgehouden.

Als je voor een misdrijf wordt gearresteerd heb je dus wel het recht je advocaat te spreken, voor het eerste verhoor. Voor sommige misdrijven kan je als je je bekend maakt maximaal 6 uur worden vastgehouden (bv. niet opvolgen van een ambtelijk bevel), voor andere misdrijven kan je in
verzekering worden gesteld (bv. verzet bij arrestatie, vernieling). De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen. NN-ers kunnen altijd in verzekering worden gesteld. Na die drie dagen moet je worden vrijgelaten of voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden mag worden.

Soms worden mensen die anoniem blijven op het moment dat ze uit strafrechtelijke bewaring komen, gedreigd met vreemdelingenbewaring, omdat de politie hun identiteit en nationaliteit niet kent. Voor dat geval, en voor mensen zonder papieren, hebben we een vreemdelingenrechtadvocaat gevraagd stand-by te staan.

Bedenk je altijd voordat je naar een actie gaat of er dingen zijn die voor je geregeld moeten worden in het geval je wordt opgepakt. Als je werk moet worden afgebeld of je kat eten gegeven moet worden, zorg er dan voor dat er iemand is die dit kan doen en die het nummer heeft van de arrestantengroep. Als je besluit anoniem te blijven, zorg er dan ook voor dat er iemand is die weet waar je papieren zijn voor het geval je op een later moment besluit je identiteit wel kenbaar te willen maken. Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee.

Mocht je op dit moment vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de arrestantengroep: 06-42413496

De advocaten die voor deze actie klaar staan, zijn:
Strafrechtadvocaat voor demo Schiphol:
Jeroen Soeteman (Jebbink Soeteman advocaten Amsterdam)
Strafrechtadvocaat voor demo’s Alphen a/d Rijn and Rotterdam:
Ineke van der Brûle (Prinsegracht 53 advocaten, Den Haag)
vreemdelingenrechtadvocaten: Willem Blaauw (Blaauw Advocaten Haarlem)

Tot zondag! Solidariteit met de mensen zonder papieren. Geen mens is illegaal!

Update Soli-tours (English):
This coming Sunday, we’ll show solidarity with the people that are locked up in immigration detention centers. They are locked up, not because they have committed a crime, but solely because they do not posess the right papers. The solidarity-tour will pass by three detention centres. The first stop will be the detentioncentre Amsterdam Shiphol, then we stop the detentioncentre Alphen aan den Rijn and we’ll finish at detetioncentre Rotterdam Aitport. Below the latest updates:

Applications and extra info:
At this moment seats in the bus are filling up fast, and the refugees of the Vluchthuis in The Hague and the Vluchtkerk in Amsterdam are joining as well so it’s very important that the protest doesn’t get out of hand. Their safety is a main priority! There are still a few seats available, so if you want to join, be quick!

Pick-up spots:
The pick-up spot for Amsterdam is at the backside of Amstel station. Be sure to be on time because it’s going to be a long day with a full program so there’s no time to wait. There will be asked for a donation on the bus to cover a part of the costs.
For those who can’t join the whole tour but would like to go to one of the demonstrations, hereby an approximation of the starting times:

-12 uur DC/UC Schiphol West
-13.30 uur DC Alphen a/d Rijn
-15.45 uur DC/UC Rotterdam Airport
Adresses can be found here:
http://vrijheidvanbeweging.nl/fortnederland/lijst.html

The tour will end around 17:30. If you want to take the train from Rotterdam to Utrecht, the bus will take you to Station Rotterdam Alexander. We’ll arrive back at Amsterdam Amstel around 19:00.

Follow the protest:
You can also follow the tour through Twitter, check https://twitter.com/solitours

Legal Team and lawyers:
The tour has not been announced to the authorities. We don’t expect that it’s going to happen, but if people do get arrested there is a Legal Team and lawers on standby. Below you’ll find information about your rights in case you’re arrested and who are the lawers on standy:

For this action the legal support group and lawyers are available. If you are arrested, ask for the lawyer and keep asking, even if the police try to convince you that this lawyer is too busy or that they can not reach him or her. Do not make any statements to the police. You have the right to remain silent, use it! Because everything you say about yourself or other people can only be used against you or against anyone else.

If you are arrested for an offense, such as trespassing, you have no right to see a lawyer, with luck, you can call your lawyer. If your identity is known to the police they will have to let you go after 6
hours (the hours between 12 am and 9 am do not count, keep that in mind), if you remain anonymous (you will receive a NN number) they can keep you for another 6 hours.

If you are charged with a crime when you are arrested you have the right see your lawyer before the first time they interrogate/interview you. For some crimes can you be detained for up to 6 hours (e.g. non-compliance with an official order), for other crimes you can be held in custody; inverzekeringstelling (e.g., resisting arrest, vandalism). The detention lasts up to 3 days. People who remain anonymous can always be put in custody. After those three days you should be released or be brought to the investigating judge, who decides whether you will be held longer.

Sometimes people who remain anonymous are threatened with migrant detention when they are released from criminal custody, because the police do not know their identity and nationality. For this case, and for undocumented people, we have a immigration lawyer on standby to assist.

Always think ahead before you go to an action whether there are things that you have to have arranged in case you are arrested. If your work must be called or your cat should be fed, make sure that there is someone who can do this and that this person has the number of the legal support group. If you decide to remain anonymous, also make sure that there is someone who knows where your papers are in case you decide later to reveal your identity. If you are taking medication, take it along.

If you currently have questions, you can always contact the legal support group: 06-42413496
criminal law lawyer for demo Schiphol:

Jeroen Soeteman (Jebbink Soeteman advocaten Amsterdam)
criminal law lawyer for demo’s Alphen a/d Rijn and Rotterdam:
Ineke van der Brûle (Prinsegracht 53 advocaten, Den Haag)
immigration law lawyer: Willem Blaauw (Blaauw Advocaten Haarlem)

05-05-2013 Lawaai-estafette langs drie detentiecentra in Nederland

6mei1Op bevrijdingsdag, zondag 5 mei 2013 organiseert het No Border Netwerk Nederland een lawaaidemonstratie langs verschillende detentiecentra in de Randstad. De Nederlandse overheid heeft ondanks vele protesten uit zowel het binnenland als het buitenland nog steeds het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Vanaf het moment dat migranten in ons land aankomen lopen zij een grote kans dat zij opgesloten worden in zogenaamde vreemdelingendetentiecentra; dit geldt ook nog steeds voor gezinnen en kinderen. Bovendien vindt die opsluiting plaats onder slechte omstandigheden: minimale toegang tot medische en juridische hulp, agressieve bewaking, doorlopende intimidatie en manipulatie om medewerking aan terugkeer af te dwingen, zonder enig uitzicht op de duur van de detentieperiode.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende lawaaidemonstraties georganiseerd bij dit mensonterende sluitstuk van het Nederlandse migratiebeleid. Deze demonstraties zijn enerzijds bedoeld om aandacht te vestigen op het bestaan van deze gevangenissen van de uitzetindustrie en anderzijds willen de demonstranten hun steun betuigen met de mensen die daar opgesloten zitten.
De lawaaibustour zal langs drie detentiecentra in Nederland gaan. Als eerste gaan we het detentiecentrum bij Schiphol-West. Nadat we de mensen binnen een “hart onder de riem hebben gestoken” zullen we in de bus onze route vervolgen naar Alphen a/d Rijn waar het grootste detentiecentrum van Nederland staat, waarin op dit moment 1000 mensen kunnen worden opgesloten. We zullen de tour eindigen bij het detentiecentrum Rotterdam-Airport. Tijdens de bustour zal er genoeg tijd zijn om te discussiëren over vervolgplannen voor de strijd tegen het racistische migratiebeleid van Nederland en de EU.

Wil je mee met de bustour, geef je dan van te voren op via info (at) no-border.nl zodat wij rekening met je kunnen houden. In Amsterdam kun je om 11.00 uur opstappen aan station Amstel (vanuit Utrecht in 18 minuten bereikbaar)

Laten we onze stem horen tegen opsluiting en deportatie!

Tell your story: Verhalen vanuit Zaanse bajes-boten

Drie telefoongesprekken vanuit de bajes-boten in Zaandam. De gesprekken zijn opgenomen tijdens de solidariteits-tour afgelopen afgelopen zondag 6 mei. Zie voor een verslag van soli-tour hier

Tijdens de soli-tour afgelopen zondag werd er een spandoek meegedragen met de tekst ‘tell your story’ met daarnaast een groot telefoonnummer. Mensen in vreemdelingendetentie konden hiernaar bellen en hun verhaal vertellen, zodat wij deze weer kunnen publiceren en zo een breder publiek kunnen laten horen wat de verhalen zijn achter de mensen die onschuldig gevangen zitten. Begin deze week is het eerste gesprek uit Kamp Zeist gepubliceerd, zie hiervoor onze website. Het spandoek en het telefoonnummer zullen vaker bij lawaai-demonstraties gebruikt worden om zo nog meer verhalen naar buiten te brengen. Houdt de website in de gaten, er zullen komende tijd nog meer verhalen worden gepubliceerd.

06-05-2012: Een man belt tijdens de solidariteits-tour van uit de Zaanse bajes-boten. Hij vertelt oa. dat ze tijdens de het lawaaiprotest niet mogen reageren van de bewakers en geen herrie mogen maken.

06-05-2012: Man uit Nigeria belt vanaf de Zaanse bajes boten tijdens de solidariteits-tour langs drie detentiecentra in Nederland.

06-05-2012: Man belt vanaf de Zaanse bajes-boten tijdens de solidariteits-tour op 6 mei 2012.

Help mee de verhalen te verspreiden.
Je kan dit doen door te linken naar onze website of de soundcloud pagina waar de gesprekken worden verzameld. Zo kunnen nog meer mensen de verhalen horen over hoe de situatie is in Nederlandse detentiecentra en krijgen steeds meer geillegaliseerden een gezicht.

Http://solitours.wordpress.com
http://soundcloud.com/solitours

Tell your story, eerste telefoongesprek

Tijdens de soli-tour afgeslopen zondag 6 mei 2012 werd er ook een spandoek meegedragen met de tekst ‘tell your story’ en een groot telefoonnummer er op. Zo kunnen de mensen die in vreemdelingendetentie zitten bellen en hun verhaal vertellen zodat wij dat weer kunnen publiceren en zo een breder publiek te laten horen wat de verhalen zoijn achter de mensen die onschuldig gevangen zitten. Er zullen deze week nog meer telefoongesprekken worden gepubliceerd. Hier onder de eerste.

06-05-2012 Een telefoongesprek met een van de geillegaliseerden uit Kampzeist in Soeterberg. Hij verteld zijn verhaal en dat van een aantal mede gevangenen.
Deel 1:

Deel 2:

Verslag soli-tour lang drie detentiecentra


English below

Afgelopen zondag (06-05-2012) hebben ruim honderd mensen deelgenomen aan een solidariteits-tour langs drie detentiecentra in Nederland. De tour werd georganiseerd in solidariteit met de mensen die vastzitten in vreemdelingendetentie. Er werd een groot spandoek meegedragen met de tekst ‘tell your story’ en daarnaast een telefoonnummer. Hier kon door de mensen in detentie naar worden gebeld, met als doel het naar buiten brengen van de verhalen van deze mensen.

Vanaf Utrecht Centraal vertrekken om 12:30 twee volle tourbussen en enkele auto’s naar de eerste locatie, Kamp Zeist in Soesterberg. Hier word drie kwartier lawaai gemaakt en er word over en weer geschreeuwd met de mensen binnen. Visueel contact is moeilijk, maar we horen zo’n 6 mensen vanachter de hekken. “On the 5th of May you celebrate your freedom, but what freedom? We are here inside”.Een wordt gebeld met iemand van binnen, deze man vertelt dat er slechts twee keer een uur per dag gelucht mag worden. Ook vertelt hij dat er naast één smerige maaltijd per dag slechts een half brood per 2 dagen wordt verstrekt. Door het personeel was aan de mensen binnen duidelijk gemaakt dat ze alleen naar het protest mochten kijken: reageren en lawaai maken zou worden bestraft.
Videoverslag

Na drie kwartier vertrekt de karavaan naar de bajesboten in Zaandam. Onder begeleiding van trommels, een luchtalarm en een luid “geen vrouw, geen man, geen mens is illegaal’ trekt de groep van ruim honderd mensen over het bedrijventerrein naar een groot hek aan de overkant van het water van de bajesboten. Links en rechts staan enkele tientallen geillegaliseerden in de twee luchtkooien. Over en weer wordt gezwaaid maar communicatie is hier lastig, ook bemoeilijkt een heen en weer varende politieboot het zicht. Als het hek gebuikt wordt om lawaai mee te maken en enkele mensen op het hek klimmen om het spandoek met het telefoonnummer zichtbaar te maken voor de overkant, ontstaat er een kleine confrontatie met twee werknemers van het daar gevestigde bedrijf. Vanachter het hek proberen ze de activisten van het hek te krijgen door ze aan te vallen met stalen buizen, ook gooien ze bakken water over de activisten en de aanwezige politie en parkeren ze een aanhanger voor het enige deel van het hek waar je door heen kan kijken. De activisten laten zich echter niet verdrijven en maken des te meer herrie, want dat is waarvoor ze gekomen zijn: het steunen van de mensen in vreemdelingendetentie, die daar enkel en alleen zitten omdat ze niet over de juiste papieren beschikken om als vrije mensen in Nederland rond te lopen.

Na ongeveer drie kwartier is het tijd om door te reizen naar de laatste locatie die deze dag zal worden aangedaan: detentiecentrum Schiphol-Oost, waar op 27 oktober 2005 bij een brand 11 mensen het leven lieten. Bij aankomst zijn er nog mensen aanwezig in de luchtkooien. Nadat enkele activisten snel een extra geplaatst hek en een rol nato-prikkeldraad weghalen, is het mogelijk te communiceren met de mensen binnen. Slechts een paar meter staan we van elkaar af: het is een indrukwekkende ervaring om elkaar recht in de ogen te kunnen kijken en te kunnen praten. We praten met een journalist uit Togo en een vrouw uit Bangladesh, maar al snel komen er bewakers die de mensen dwingen naar binnen te gaan. Vanachter de ramen van hun cellen wordt er gezwaaid, en er worden briefjes voor het raam gehouden, we lezen ‘help’, en ‘freedom’. Hierna wordt er stilgestaan bij het monument voor de 11 mensen die zijn overleden bij de brand in 2005. Opeens komt er een brandweerwagen het terrein opgereden. Later horen we dat mensen binnen het brandalarm hebben laten afgaan. Als afsluiting van de dag speelt de band Zibabu, en wordt er een opname van een telefoongesprek van eerder op de dag afgespeeld. Na een laatste lawaaironde vertrekken we weer.

Er is zondag 8 keer gebeld, de gesprekken zullen zeer binnenkort worden gepubliceerd op de soli-tours website. Het idee is om het telefoonnummer vaker te gaan gebruiken en zo meer verhalen naar buiten te brengen. We kijken terug op een geslaagde dag, maar zolang er mensen die opzoek zijn naar een beter bestaat onschuldig vast zitten is het hard nodig actie te blijven ondernemen tegen dit inhumane beleid. Geen mens is illegaal! Solidariteit met de mensen zonder papieren!

Interessante links:

De soli-tour was live te volgen op internet Pinknoise de uitzending zal binnenkort in hun archief na te beluisteren zijn. Zie de website van Pinknoise.

Verslag van Doorbraak over de tour hier.

Stukje van het Noordhollands dagblad klik hier.

Translation to English:

Last Sunday (06-05-2012), more than a hundred people took part in a solidarity-tour passing three detentioncentres in The Netherlands. The tour was organised in solidarity with the people who are being detained in immigration detention. Part of the protest was a big banner with the text ‘tell your story’ next to a phone number. People in detention could call that number, with the aim of opening up their stories to the outside world.

At 12:30, two full touringbusses and some cars depart from Utrecht CS and head to the first stop on the tour: Kamp Zeist in Soesterberg. There’s a noise demo of 45 minutes, and shouting back and forth with the detained over the fences. Visual contact is difficult, but we hear about 6 voices from the other side of the fence. “On the 5th of May you celebrate your freedom, but what freedom? We are here inside”. There is a call from inside: a man tells that there’s only 2 seperate hours in open air a day. He also tells that besides one filthy meal a day, they receive only half a bread per person every two days. The staff of the detention centre made clear to the people inside that they could only watch the protest: a reaction or making noise would be punished.

After 45 minutes we continue our trip and head to the bajesboten (floating jails) in Zaandam. Accompanied by drums, an air-raid alarm and a loud “geen vrouw, geen man, geen mens is illegaal” (no woman, no man, no one is illegal), a group of a hundred people cross a business park towards a big fence on the other side of the water of the bajesboten. On the left and right a few dozen illegalized are the outside areas of the centre. There’s waving back and forth but communication is difficult, and a police patrol boat is blocking the sight now and then. When activists start banging the fence to make noise and others climb the fence to make the banner with the telephone number visible to the other side, there’s a small confrontation with two workers of the company on site. From behind the fence they try to get the activists off the fence by attacking them with steel pipes. They also throw buckets of water at the activists (and police) and park a trailer in front of the only opening in the fence. The activists don’t pull back but start to make even more noise, because that’s why they are here: to support the people in immigration detention, who are only detained because they don’t have the right papers to walk as free people in The Netherlands.

After about 45 minutes, the time has come to travel to the last location we’ll visit on this day: detention centre Schiphol-Oost, where on the 27th of October 2005 eleven people died in a fire. On arrival there are still people in the ‘outside’ area. After activists quickly remove a fence and some nato-wire, it is possible to communicate directly with the people inside. Only a few meters and the fences separate us: it’s an impressive experience to be able to look each other in the eye and communicate. We talk with a male journalist from Togo and a woman from Bangladesh, but soon two guards appear who force the people to go back inside. The people continue to wave from their cells and put notes up against the windows reading ‘help’ and ‘freedom’.
Then we stop at the monument for the 11 deceased from the 2005 fire. Suddenly a fire truck appears on the spot. Later we learn that people inside set off the fire alarm. As a closer to the day, the band Zibabu plays and a recording of a call from inside earlier that day is being played back. After a last noise session we leave.

There have been 8 calls on Sunday, the recordings will be published very soon on the soli-tours website. The idea is to use the telephone number more often to get more stories into the open. We’re looking back on a succesful day, but as long as there are people being detained for nothing in immigration detention it is necessary to take action against this inhumane policy.
No one is illegal! Solidarity to those without papers!

The soli-tour was broadcasted live by Pinknoise. The broadcast will soon be made available through their archive here